top of page

Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler

och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).

I samband med bokade och utförda tjänster dokumenterar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler.

Läs gärna våra etiska regler här http://www.shr.nu/etiska-regler

 

Dina personuppgifter lagras säkert och med de ändamål vi beskriver ovan. Som kund har du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade vid passande tillfälle.

Egentid Hud&Spa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster

eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan

att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall

av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Egentid Hud&Spa´s verksamhet

sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Egentid Hud&Spa om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt

möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Med vänlig hälsning Kia, Linda , Josefine & Emelie

Egentid Hud&Spa-SHR Ansluten Salong

bottom of page