-
Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler
och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).

I samband med bokade och utförda tjänster
dokumenterar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för
att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi
behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder.
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi
har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna
våra etiska regler 
här http://www.shr.nu/etiska-regler

Dina
personuppgifter lagras säkert och med de ändamål vi beskriver ovan. Som kund
har du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade.

Egentid Hud&Spa
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster
eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är
inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan´säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering.
Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Egentid Hud&Spa´s verksamhet
sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att
kostnadsfritt begära information från Egentid Hud&Spa om användningen av de personuppgifter som rör dig.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen avsådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt
möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Med vänlig hälsning Kia, Linda & Emelie
Egentid Hud&Spa-SHR Ansluten Salong


Site Builder drivs av  Vistaprint